VISU PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

- Spēkā esošā versija no 2023. gada 18. oktobra -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, Andoras tiesību subjekts, kas ir societat limitada unipersonal ar 1.000.000 eiro pamatkapitālu, reģistrēts Andoras tirdzniecības un sabiedrību reģistrā ar numuru 16339, ar kopējās pievienotās vērtības nodokļa numuru LV90010986441, kura juridiskā adrese ir C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andoras Firstiste), e-pasts: cm(a)adtyre.com, tālrunis: +376 810 888, (turpmāk tekstā – "Pārdevējs") galvenā darbība ir riepu un saistīto produktu pārdošana caur interneta vietni riepulideris.lv (turpmāk tekstā – "Vietne").

Šie vispārīgie pārdošanas noteikumi ir paredzēti, lai regulētu bez ierobežojumiem visus produktu un pakalpojumu pārdošanas darījumus jebkuram klientam, fiziskai vai juridiskai personai, patērētājam, neprofesionālim vai profesionālim (turpmāk tekstā – "Klients"), kas ir veicis pirkumu Vietnē, un lai definētu līgumsaistības starp Pārdevēju un Klientu.

1. DEFINĪCIJAS

Visiem kopīgajiem nosaukumiem, kuru pirmā burta lielā burtā šajā dokumentā, ir definīcija, kas piešķirta šajā pantā.

 • Apsveikuma ziņojums apzīmē atbildes e-pastu, ko Pārdevējs nosūta Klientam pēc Klienta Pasūtījuma apstiprināšanas, un kas satur Pasūtījuma kopsavilkumu, piemērojamos pārdošanas vispārējos noteikumus un attiecīgo Rēķinu.
 • Pasūtījuma veidlapa apzīmē Klienta izvēlēto Produktu kopsavilkumu, kas tiek iesniegts Klienta apstiprināšanai vietnē, lai pabeigtu Pasūtījumu.
 • Piegādes kvīts apzīmē dokumentu, ko Pārvadātājs nodod Klientam Pasūtījuma piegādes laikā, pret Klienta parakstu, apliecinot Pasūtījuma piegādi, kā arī attiecīgā(s) Produkta(s) perfektu stāvokli un anomāliju neesamību.
 • Vispārējie pārdošanas nosacījumi apzīmē šos Pārdevēja pārdošanas vispārējos noteikumus, kurus Klientam ir jāievēro, veicot Pasūtījumu.
 • Klients apzīmē jebkuru indivīdu vai sabiedrību, kas darbojas kā Patērētājs, Ne-profesionālis vai Profesionālis, piekļūstot vietnei ar mērķi veikt Pasūtījumu.
 • Pasūtījums apzīmē vienu vai vairākus Produktus, ko Klients pasūta katrā iepirkšanās reizē vietnē.
 • Patērētājs apzīmē Klientu, fizisko personu, kas darbojas mērķiem, kas neietilpst viņa komerciālās, rūpnieciskās, amatnieciskās, brīvprātīgās vai lauksaimnieciskās darbības ietvaros.
 • Līgums apzīmē visu līgumisko dokumentu kopumu, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus jebkurā Pārdošanā, kas minēta 15. pantā.
 • Piegādes datums apzīmē Pasūtījuma faktisko piegādes datumu Klientam, kas norādīts Piegādes kvītī.
 • Piegādes termiņš apzīmē maksimālo termiņu, kas minēts 8.2 pantā, kurā Pārdevējs apņemas piegādāt Pasūtījumu Klientam.
 • Atkāpšanās termiņš apzīmē termiņu, kas minēts 9. pantā.
 • Rēķins apzīmē rēķinu, kas tiek nosūtīts Klientam caur Apsveikuma ziņojumu.
 • Augstākās varas apstākļi apzīmē gadījumu, kad notikums, kas ir ārpus parādnieka kontroles, ko nevarēja saprātīgi paredzēt Līguma noslēgšanas laikā un kura ietekmi nevar novērst ar atbilstošiem pasākumiem, traucē parādnieka pienākuma izpildi.
 • Piegādātājs apzīmē trešo personu Līgumā, kas ir Klienta Pasūtījuma Produkta(s) īpašumā.
 • Piegāde apzīmē fiziskās īpašumtiesības vai kontroles pār Produktu(s) nodošanu Klientam.
 • Ne-profesionālis apzīmē Klientu, juridisko personu, kas nedarbojas profesionālos nolūkos (sk. zemāk esošo Profesionāļa definīciju).
 • Produkta piedāvājums apzīmē piedāvājumu, kas publicēts Pārdevēja atbildībā vienā no tā informācijas nesējiem, jo īpaši tā vietnē, kas veltīta konkrēta Produkta pārdošanai un kurā ietilpst, jo īpaši, fotogrāfija, kā arī Produkta īpašības un cena.
 • Puse(s) apzīmē, vienskaitlī, Klientu vai Pārdevēju, kas ņemts individuāli, un daudzskaitlī, Klientu un Pārdevēju, kas ņemti kopā.
 • Cena apzīmē kopējo cenu, kas minēta 5. pantā, ko Klients apņemas maksāt par Pasūtījumu.
 • Produkti apzīmē pneimatiskos produktus vai saistītos produktus (disks, ķēdes utt.), ko Pārdevējs piedāvā pārdošanai vietnē.
 • Profesionālis apzīmē Klientu, fizisko vai juridisko personu, publisku vai privātu, kas darbojas mērķiem, kas ietilpst viņa komerciālās, rūpnieciskās, amatnieciskās, brīvprātīgās vai lauksaimnieciskās darbības ietvaros, ieskaitot gadījumus, kad viņš darbojas citā profesionāļa vārdā vai labā.
 • Vietne apzīmē Pārdevēja interneta vietni, kas ir pieejama URL adresē riepulideris.lv.
 • Montāžas stacijas apzīmē garāžas, kas uzskaitītas vietnē (https://montaza.riepulideris.lv/), kurās Klients var piegādāt savu Pasūtījumu un uzstādīt savus Produktus.
 • Atkāpšanās tiesību īpašnieks apzīmē personu, kas minēta 9. pantā.
 • Pārvadātājs apzīmē transporta uzņēmumu, ko izvēlas Piegādātājs vai Pārdevējs Pasūtījuma piegādei un Piegādei uz adresi, ko norādījis Klients, vai uz Montāžas staciju, ko izvēlējies Klients.
 • Pārdevējs apzīmē personu, kas minēta Ievadā.
 • Pārdošana apzīmē juridisko darījumu, kas noslēgts starp Pārdevēju un Klientu, kurā pirmais apņemas piegādāt Pasūtījumu, bet otrais apņemas maksāt Cenu.

2. MĒRĶIS UN PIEŅEMŠANA

Pārdošanas noteikumi ir paredzēti, lai bez ierobežojumiem regulētu visus Pārdevēja Vietnē noslēgtos Pārdošanas darījumus un definētu līgumattiecības starp Pārdevēju un Klientu attiecībā uz katru Pasūtījumu.

Vispārējie pārdošanas nosacījumi ir virsroku un aizstāj visus citus iespējamos vienošanās, saistības, paziņojumus, solījumus, nodomus, dokumentāciju vai informāciju, kas iepriekš notikuši starp Pusēm attiecībā uz Pasūtījumu.

Klienta veiktās jebkuras Pasūtījuma apstiprināšanas priekšnosacījums ir iepriekšēja, bez ierobežojumiem vai rezervēm, visu Vietnē pašlaik spēkā esošo Vispārējie pārdošanas nosacījumi noteikumu un nosacījumu pilnīga pieņemšana, kuru pieņemšana izpaužas, atzīmējot ar peles klikšķi rūtiņu kreisajā pusē pie apzīmējuma « Esmu izlasījis(-usi) un akceptējis(-usi) vispārīgos pārdošanas nosacījumus, kā arī konfidencialitātes paziņojumu. ». Šis solis notiek pēc tam, kad Klients ir pārbaudījis savas Pasūtījuma detaļas un kopējo cenu un ir izlabojis iespējamās kļūdas pirms tā apstiprināšanas, lai izteiktu savu galīgo piekrišanu.

Vispārējie pārdošanas nosacījumi ir pieejami Vietnē un tie tiek nosūtīti Klientam uz ilgstošu nesēju kā Paziņojuma par saņemšanu pielikumā.

Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu starp Pusēm no brīža, kad Pārdevējs ir izdevis Paziņojumu par saņemšanu.

Pārdevējs nodrošina līguma, kas apliecina Līgumu, saglabāšanu no Līguma noslēgšanas brīža un desmit gadus pēc Pasūtījuma Piegādes. Klients var piekļūt arhivētajam Līgumam, vienkārši pieprasot to Pārdevējam (https://www.riepulideris.lv/kontaktpersona).

Klients tiek informēts, ka Līguma noslēgšana no viņa puses nozīmē Pārdevējam maksājuma par Cenu pienākuma uzņemšanos.

3. PRODUKTI

3.1 Produktu īpašības

Produktu būtiskās īpašības un cenas ir norādītas katrā Produktu piedāvājumā, kas publicēts Vietnē. Šie elementi ir līgumiskas informācijas, kas saista Pārdevēju gadījumā, ja tiek noslēgts Līgums ar Klientu, un ar nosacījumu, ka attiecīgie Produkti ir pieejami noliktavā.

Katrs riepas sāns ir apzīmēts ar DOT numuru, kas sastāv šādi:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Riepas ražošanas rūpnīcas kods
 • 4W: Ražotājam specifisks izmēru kods
 • HWNX: Ražotājam specifisks neobligāts kods
 • 3903: riepas ražošanas datums, kas atbilst 2003. gada 39. nedēļai.

3.2 PRODUKTU PIEEJAMĪBA

Produkta pieejamības norāde attiecīgajā Produktu Piedāvājumā ar uzrakstu "NOLIKTAVĀ" ir tikai informatīva, ņemot vērā ikdienas darījumu plūsmas un apjomus.

Gadījumā, ja produkts ir izbeidzies, Pārdevējs informēs Klientu un pilnībā atmaksās Klientam izmantojot to pašu maksājuma veidu, kas tika izmantots Pasūtījumā, sešdesmit divu (72) stundu laikā no brīža, kad Klients tika informēts par Produkta neesamību. Gadījumā, ja Pasūtījums ir daļēji nepieejams, Klients tiks atmaksāts proporcionāli trūkstošajiem Produktiem.

4. PASŪTĪJUMS

4.1 PIEKĻUVE VIETNEI

Publiskā vietne ir pieejama jebkuram apmeklētājam visu gadu, 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami tehniskās apkopes, uzturēšanas un atjaunināšanas darbībām, ko Pārdevējs uzskata par atbilstošām, kā arī jebkādām tehniskām problēmām, kas nav atkarīgas no Pārdevēja gribas.

Visi izdevumi, ko Klients veic, lai nodrošinātu savu piekļuvi Vietnei, paliek viņa pilnīgā atbildībā, tostarp izmaksas par datoraprīkojumu, interneta abonementu un jebkuru programmatūru.

4.2 PRODUKTU VAI PRODUKTU IZVĒLE

Klients atzīst un piekrīt, ka produkta vai produktu meklēšana un izvēle notiek viņa pilnīgā un vienīgā atbildībā.

Lai atvieglotu Klienta meklēšanu, Pārdevējs savā Vietnē klientam piedāvā (i) meklēšanas joslu, kurā Klients var brīvi ievadīt atslēgvārdus, un (ii) meklēšanas rīku, kas balstīts uz dažādām Produktu īpašībām, kas norādītas izvēles sarakstā. Šo rīku laba darbība, interese, pilnīgums un atbilstība nav garantēta no Pārdevēja puses.

Klientam ir jāiepazīstas ar visiem Produktu piedāvājumiem, ko Pārdevējs piedāvā savā Vietnē, un jāveic nepieciešamie meklējumi par izvēlēto modeli un konkurenci, lai novērtētu Produkta piedāvājuma atbilstību, interesi un piemērotību viņa vajadzībām.

Pārdevējs informatīvos nolūkos sniedz:

 • TECDOC datus par saikni starp transportlīdzekli un detaļām;
 • BMF datus par saikni starp transportlīdzekli, riepām un diskiem;
 • ražotāju datus par saikni starp transportlīdzekļiem un ķēdēm;
 • dati par saderību starp transportlīdzekļiem un produktiem.

Pārdevējs nekādā gadījumā negarantē šo datu atbilstību, precizitāti vai pilnīgumu, kas tiek sniegti tikai informatīvā nolūkā, lai atvieglotu produkta meklēšanu. Klientam ir jāpārbauda, vai izvēlētie Produkti ir piemēroti un atbilst viņa transportlīdzeklim.

Klientam īpaši tiek aicināts konsultēties ar atsauksmēm, kā arī apskatīt zem Produkta piedāvājuma ietvertos līdzīgos riepu modeļus, lai novērtētu, vai apskatāmais Produkts varētu apmierināt viņa vajadzības.

Produkta izvēle tiek veikta, noklikšķinot uz funkcijas "Pievienot grozam" pēc nepieciešamā daudzuma izvēles.

Šī darbība vienīgi ietver izvēlēto Produktu Klienta grozā un šajā posmā neizraisa nekādas pirkšanas saistības.

Kad Klients uzskata, ka viņa pirkumu izvēle ir pabeigta, viņam vienkārši jādodas uz sadaļu "Grozs", lai pārbaudītu pareizo Produktu un daudzumu izvēli un iepazītos ar kopējo Cenu, kas saistīta ar viņa Pasūtījumu.

Pirms Pasūtījuma galīgās apstiprināšanas, Klients var jebkurā laikā modificēt savu grozu un ir iespējams pārbaudīt Pasūtījuma detaļas un kopējo Cenu, kā arī labot iespējamās kļūdas pirms tā apstiprināšanas, lai izteiktu savu galīgo piekrišanu.

4.3 KLIJENTA KONTA IZVEIDE UN IZMANTOŠANA

Lai pabeigtu savu Pasūtījumu, Klientam ir jāizveido savs personīgais konts (ja tas jau nav izdarīts iepriekšējā Pasūtījumā). Šim nolūkam Patērētājam un Ne-profesionālim ir jāsniedz derīga e-pasta adrese un jāizveido parole, kā arī jādeklarē viņu identitāte, tālruņa numurs un adrese. Profesionālis savukārt izveido "profesionālo kontu", sniedzot derīgu e-pasta adresi un izveidojot paroli, kā arī deklarējot savu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, tālruņa numuru un adresi.

Klientam tiek lūgts aizpildīt visu noderīgo informāciju savā personīgajā kontā, ņemot vērā, ka lauki ar zvaigznīti (*) ir obligāti.

Visa Klientu personiskā informācija tiek savākta un apstrādāta mērķiem un nosacījumiem, kas norādīti zemāk 14. pantā un Konfidencialitātes hartā.

Klients apņemas sniegt patiesu un godīgu informāciju un informēt Pārdevēju par jebkādām izmaiņām, kas viņus skar. Informācijas kopsavilkums, ko Klients ir sniedzis, ir pieejams vietnē. Informācijas sniegšanas atteikums nozīmē atteikties no konta izveides un neļauj Klientam apstiprināt Pasūtījumu.

Lietotājvārds un parole ir stingri personiski un konfidenciāli: Klientam ir aizliegts tos atklāt trešajai personai vai tos nodot. Jebkurš Pasūtījums, kas veikts, izmantojot šo lietotājvārdu un paroli, tiks uzskatīts par veiktu no Klienta puses un attiecīgi saistīs šo personu ar Pārdevēju, izņemot gadījumus, kad šis Pasūtījums ir veikts trešās personas dēļ Pārdevēja vietnes drošības problēmu rezultātā. Klientam ir nekavējoties rakstiski jāinformē Pārdevējs par jebkuru viņa lietotājvārda un paroles izmantošanu bez viņa ziņas un par kuru viņš ir informēts.

Klients jebkurā laikā var labot ievades kļūdas pieprasītajā informācijā. Pārdevējs nevar būt atbildīgs par iespējamām ievades kļūdām un to sekām, piemēram, piegādes kavējumu un/vai kļūdu. Šajā kontekstā visi izdevumi, kas radušies Pasūtījuma atkārtotai nosūtīšanai, būs pilnībā Klienta ziņā.

Personīgais konts ļauj Klientam piekļūt šādai informācijai:

 • Jūsu Pasūtījumi – Klientu apkalpošana: saraksts ar Pasūtījumiem, kas veikti vietnē;
 • Mainīt jūsu informāciju: personiskā informācija, ko Klients ir deklarējis, ar iespēju to jebkurā laikā mainīt.

Pārdevējs patur tiesības bez kavēšanās un bez kompensācijas atslēgt jebkura Klienta kontu, ja tiek pārkāpti šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi, vai ja Klients vai jebkura trešā persona krāpnieciski vai nelikumīgi izmanto kontu.

Klients var atslēgt savu kontu, informējot Pārdevēju par savu lēmumu, nosūtot e-pastu uz adresi https://www.riepulideris.lv/kontaktpersona. Pārdevējs atslēgs kontu ne vēlāk kā divdesmit četrās (72) stundās pēc šā e-pasta saņemšanas.

4.4 PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀŠANA

Pēc tam, kad Klients ir apstiprinājis savu grozu, izveidojis savu kontu, ievadījis piegādes adresi, izvēlējies savu maksājuma metodi, viņam tiek lūgts galīgi apstiprināt savu pasūtījumu, veicot maksājumu, izmantojot funkciju "Veikt drošu maksājumu". Šīs operācijas efektivitāte ir atkarīga no šo vispārīgo pārdošanas noteikumu iepriekšējas pieņemšanas (sk. supra).

Pasūtījuma galīgā apstiprināšana nozīmē, ka Klients uzņemas maksāt Pārdevējam Cenu.

Pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājumu, Klients saņem e-pastu no Pārdevēja, kurā ir apkopots viņa Pasūtījums.

4.5 PASŪTĪJUMA ATCELSHANA (IZŠĶIRŠANAS KLAVZULA)

Šis pants ir izšķiršanas klauzula, kas nosaka saistības, kuru neizpilde izraisīs Pārdošanas atcelšanu.

4.5.1 Pasūtījuma atcelšana no Klienta puses

Klients var atcelt Pasūtījumu, tas ir, izbeigt Pārdošanu šādos gadījumos:

 1. Pēc paša izvēles:
  pēc galīgās Pasūtījuma apstiprināšanas, Klientam ir iespēja pieprasīt tā atcelšanu pēc saviem ieskatiem, ja Pasūtījuma Produkti vēl nav sagatavošanā;
 2. Kavējums vai atteikums piegādāt:
  gadījumā, ja Pārdevējs kavējas vai atteicas piegādāt un atbilstoši nosacījumiem un kārtībai, kas atkārtoti norādīti 8.2 pantā;
 3. Atkāpšanās:
  gadījumā, ja tiek izmantots atkāpšanās tiesību saskaņā ar 9. pantu;
 4. Atbilstības trūkums:
  gadījumos, kad ir konstatēts atbilstības trūkums saskaņā ar 10.2 pantu;
 5. Slēpts defekts:
  gadījumā, ja ir slēpts defekts saskaņā ar 10.2 pantu; un
 6. Nepārvarama vara:
  gadījumā, ja Pārdevējam ir galīgi neiespējami izpildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ saskaņā ar 13. pantu.
4.5.2 Pasūtījuma atcelšana no Pārdevēja puses

Pārdevējs var atcelt Pasūtījumu, tas ir, izbeigt Pārdošanu šādos gadījumos:

 1. Kavējums vai maksājuma trūkums:
  gadījumā, ja Klients neizpilda savu maksājuma pienākumu saskaņā ar Pantā 6 noteikumiem;
 2. Produktu pieejamības trūkums:
  gadījumā, ja Produkts vai Produkti nav pieejami noliktavā;
 3. Klienta neveiksme saņemt Produktus norādītajā adresē:
  gadījumā, ja Klients neveic Produktu saņemšanu norādītajā adresē saskaņā ar Panta 8.5 noteikumiem;
 4. Augstāka vara:
  gadījumā, ja Klients pastāvīgi nevar izpildīt savus pienākumus Augstākas varas dēļ, saskaņā ar Pantu 13.
4.5.3 Iepriekšēja brīdinājuma izdošana

Pārdošanas atcelšanai, izņemot steidzamos gadījumus, jābūt iepriekšēja brīdinājuma izdošanai neizpildītājai Pusei par pienākumu izpildi saprātīgā laikā, izņemot šādus gadījumus:

 • atcelšana pēc paša izvēles (Pants 4.5.1(i)) ;
 • piegādes atteikuma un piegādes termiņa neievērošanas specifiskie gadījumi, kas noteikti kā būtiski nosacījumi saskaņā ar Pantu 8.2 ;
 • atcelšanas tiesību izmantošana (Pants 4.5.1(iii)) ;
 • Produktu pieejamība (Pants 4.5.2(ii)) ; un
 • Klienta neveiksme saņemt Produktus norādītajā adresē (Pants 4.5.2(iii)).

Šis brīdinājums atsaucas uz šo 4.5 Pantu un skaidri norāda atcelšanas iemeslu un to, ka, ja neizpildītā Puse neizpilda savu pienākumu, otrai Pusei būs tiesības atcelt Pārdošanu.

Klientam tiek ieteikts iepazīties ar iespējamiem papildu brīdinājuma nosacījumiem, kas noteikti šajās Vispārējie pārdošanas nosacījumi un kas ir vienojušies par katru no iepriekš minētajiem Pasūtījuma atcelšanas gadījumiem.

4.5.4 Risinājuma formalitātes

Puse, kura vēlas izbeigt Pārdošanu, var to darīt:

 • ar paziņojumu, kas norāda uz izvirzīto risinājuma gadījumu;
 • pieprasot tiesā.

Atkāpšanās tiesību izmantošanas gadījumā iepriekš minētais paziņojums tiek veikts, izmantojot atkāpšanās formu vai jebkuru citu neskaidru paziņojumu saskaņā ar 9. pantu.

Atcelšanas gadījumā pēc klienta izvēles, paziņojums tiek veikts no Klienta puses, izmantojot viņa kontu, izvēloties attiecīgo Pasūtījumu un atverot sūdzību, izmantojot atbalstu caur biļeti.

4.5.5 Izšķiršanas brīdis

Pārdošanas izšķiršana stāsies spēkā:

 • saņemot paziņojumu no otras Puses (izņemot gadījumu, kad Uzņēmums ir izpildījis savas saistības starplaikā saskaņā ar 4.5.1(ii) pantu);
 • datumā, ko nosaka tiesnesis, ja notiek tiesas izšķiršana.
4.5.6 Rezolūcijas sekas

Jebkāda atmaksa tiek veikta saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

 • gadījumā, ja rezolūcija notiek pēc vienošanās (4.5.1(i) pants) : Pasūtījuma atmaksāšana desmit (10) darba dienu laikā no Pārdevēja apstiprinājuma e-pasta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kādu Klients izmantoja Pasūtījuma veikšanā ;
 • gadījumā, ja rezolūcija notiek piegādes kavējuma vai atteikuma dēļ (4.5.1(ii) pants) : Pasūtījuma atmaksāšana saskaņā ar 8.2 panta noteikumiem ;
 • gadījumā, ja rezolūcija notiek pēc atkāpšanās (4.5.1(iii) pants) : Pasūtījuma atmaksāšana saskaņā ar 9. panta noteikumiem ;
 • gadījumā, ja rezolūcija notiek sakarā ar atbilstības trūkumu (4.5.1(iv) pants) : Pasūtījuma atmaksāšana saskaņā ar 10.2.9 panta noteikumiem ;
 • gadījumā, ja rezolūcija notiek sakarā ar preces neesamību noliktavā (4.5.2(ii) pants) : Pasūtījuma atmaksāšana trīs (3) darba dienu laikā no Pārdevēja rezolūcijas e-pasta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kādu Klients izmantoja Pasūtījuma veikšanā ; un
 • gadījumā, ja Klients neveic Produktu saņemšanu norādītajā adresē (4.5.2(iii) pants) : Pasūtījuma atmaksāšana trīs (3) darba dienu laikā no Pārdevēja rezolūcijas e-pasta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kādu Klients izmantoja Pasūtījuma veikšanā un atskaitot atgriešanas izmaksas un iespējamas piegādes mēģinājumu izmaksas, kas norādītas 8.5 pantā.

Pārdošanas rezolūcija neietekmēs 21. un 22. pantu, kas turpinās spēkā starp Pusēm.

5. CENAS

Katra Produkta Piedāvājuma cena ir norādīta eiro un ietver visus nodokļus (ar PVN).

Saskaņā ar zemāk minēto 19. pantu, visas Pasūtījumi ir pakļauti Andoras Princisistes likumiem, un tie tiek uzskatīti par veiktiem šajā teritorijā, kurā ir izveidots Pārdevējs. Tādēļ Produkta Piedāvājumu cenās nav iekļautas iespējamās vides nodokļu saistības, kas piemērojamas ārpus Andoras Princisistes.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savas cenas. Klients tiek informēts, ka Produkta Piedāvājumu cenas var mainīties vairākas reizes dienā. Pasūtījumam piemērojamās cenas ir tās, kas tiek parādītas Vietnē vienlaikus ar Pasūtījuma galīgo apstiprinājumu saskaņā ar 4.4 pantu.

Dažu Produkta Piedāvājumu ietvaros Pārdevējs nodrošina Klientam iespēju salīdzināt cenu ar dažu konkurentu cenām. Lai uzzinātu datumu, kad konkurences cena tika noteikta Pārdevēja, Klientam tiek lūgts novietot peles kursoru virs attiecīgās cenas, lai parādītu teksta burbuli, kas norāda cenas savākšanas no konkurenta datumu un laiku.

Pasūtījuma kopējā cena sastāv no:

 • klienta izvēlēto produktu un pakalpojumu daudzumu kopējās cenas; un
 • iespējamiem piegādes izdevumiem (izņemot piegādes izdevumu piedāvājumu noteiktos apstākļos).

6. FINANŠU NOSACĪJUMI

Maksājums ir pieprasāms nekavējoties pēc Pasūtījuma, kuru Pārdevējs apstrādās tikai pēc pilna Klienta maksājuma saņemšanas.

Ja Pārdevējs neesmu saņēmis Maksājumu par Cenu trīs (3) dienu laikā pēc Pasūtījuma apstiprināšanas, Klients saņem Pārdevēja paziņojumu, kas liek viņam samaksāt Cenu papildu četru (4) dienu laikā. Pretējā gadījumā Pārdevējs var atcelt Pasūtījumu un tādējādi izbeigt Pārdošanu.

Klients var samaksāt par savu pasūtījumu, izmantojot šādus maksājumu veidus:

 • kredītkarte;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA pārskaitījums (ar iespēju automātiskiem norēķiniem Profesionāliem klientiem).

Klients uzņemas atbildību par jebkādām kļūdām, kas radušās maksājuma veikšanas procedūras laikā, un par jebkādām anomālijām vai maksājumu veidu darbības traucējumiem.

Pārdevējs var pieprasīt no jebkura Profesionāla klienta kavējuma naudu, kas pieprasāma nākamajā dienā pēc termiņa beigām. Kavējuma procentu likme būs vienāda ar procentu likmi, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savai jaunākajai refinansēšanas operācijai, palielinot to par 10 procentpunktiem. Attiecīgā gada pirmajā pusē piemērojamā likme ir likme, kas ir spēkā attiecīgā gada 1. janvārī. Attiecīgā gada otrajā pusē tā ir likme, kas ir spēkā attiecīgā gada 1. jūlijā. Kavējuma nauda ir pieprasāma bez atgādinājuma.

Turklāt jebkurš Profesionāls klients, kurš ir kavējis maksājumu, ir pilnībā parādā Pārdevējam fiksētu kompensāciju par piedziņas izdevumiem, kas ir četrdesmit eiro (40,00 €). Ja piedziņas izdevumi ir lielāki par šo fiksēto kompensāciju, Pārdevējs var pieprasīt papildu kompensāciju, pamatojoties uz pierādījumiem. Tomēr Pārdevējs nevar pieprasīt šo kompensāciju, ja aizsardzības, atjaunošanas vai likvidācijas procesa uzsākšana liedz maksāt par parādu, kas tam ir jāmaksā, termiņā.

Ja norēķins neizdodas, jebkurš Profesionāls klients piekrīt automātiski regulēt neapmaksātos rēķinus ar savas sabiedrības kredītkarti.

Pēc katra maksājuma, neatkarīgi no tā veida, Klients saņem apstiprinājuma e-pastu.

6.1 MAKSĀJUMS AR BANKAS KARTI

Pārdevējs pieņem maksājumus tikai ar Visa, Mastercard vai Maestro bankas kartēm.

Drošu tiešsaistes maksājumu ar bankas karti veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

Visi bankas kartes maksājumu posmi ir pakļauti HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT maksājumu sistēmai, kas ir pilnībā šifrēta un aizsargāta. Tiek izmantots SSL protokols, kas ir apvienots ar banku monētiku (3D drošības protokols).

Tas nozīmē, ka pasūtījuma informācija un bankas kartes numurs neskrien caur internetu. Bankas kartes numurs netiek izdrukāts uz nekāda papīra, rēķina, kvīts vai cita saraksta.

Pārdevējam nav zināmi kartes numuri. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT neuzglabā kartes numurus pēc tam, kad ir nosūtījusi maksājuma transakciju uz tirgotāja banku. Tādējādi nevienam nav piekļuves ne datorizētā veidā, ne izdrukātā veidā pircēju bankas kartes informācijai. Iespēja, ka iepērkoties Pārdevēja interneta vietnēs ar HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, tiks nozagts jūsu bankas kartes numurs, ir gandrīz nulle.

Profesionāļi var arī izmantot Pārdevēja izvēlēto automātisko inkasēšanas sistēmu GoCardless (gocardless.com). Šī sistēma ir pilnībā šifrēta.

Maksājot ar bankas karti, transakcija tiek nekavējoties norakstīta, tiklīdz Klients veic maksājumu. Maksājuma apņemšanās ar karti ir neatņemama. Sniedzot savu bankas informāciju Pārdošanas laikā, Klients pilnvaro Pārdevēju norakstīt no viņa kartes summu, kas atbilst norādītajai cenai. Klients apstiprina, ka viņš ir attiecīgās kartes likumīgs īpašnieks un ka viņam ir tiesības to izmantot. Kļūdas gadījumā vai ja nav iespējams norakstīt karti, Pasūtījums var tikt atcelts saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Attālinātas pārdošanas līguma saistībām pilda AD TYRES INTERNATIONAL EU, kas atrodas Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - uzņēmuma reģistrācijas numurs OC 1277.

6.2 MAKSĀJUMS CAUR PAYPAL

Klients, kurš izmanto maksājumu caur Paypal (www.paypal.com), ir jābūt vai jāizveido konts pie šī pakalpojumu sniedzēja (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Darījumi, kas veikti caur Paypal, tiek nodrošināti ar 3D-Secure protokolu. Pārdevējs nekad neiekļūst Klienta bankas datu piekļuvē.

6.3 MAKSĀJUMS AR BANKAS PĀRSKAITĪJUMU

Klients var veikt maksājumu ar SEPA pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kura koordinātes ir šādas:

Konta turētājs: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-KODS): TRWIBEB1XXX
Wise.

Lai šis pārskaitījums tiktu ņemts vērā no Pārdevēja puses, ir būtiski, ka Klients norāda savu Pasūtījuma numuru pārskaitījuma atsaucē vai tam paredzētajā laukā. Pasūtījuma numurs tiek atgādināts Klientam SEPA pārskaitījuma veltītajā lapā.

Pasūtījums tiks apstrādāts tikai pēc pārskaitījuma saņemšanas un apstiprināšanas. Tādējādi paziņotais nosūtīšanas laiks var mainīties atkarībā no jūsu maksājuma saņemšanas laika.

Gadījumā, ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, izsniedzējbankas piemērotās papildu izmaksas nevar tikt atskaitītas no saņemamā maksājuma.

6.4 MAKSĀJUMS AR BANKAS KARTI 3 REIZĒS

Maksājuma iespēja 3 reizēs ir pieejama saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem (pilnas riepas ir izslēgtas).

Jūsu pasūtījuma kopējā summa Administratīvās izmaksas
0,00  - 199,99  6.90%

Ārvalstu kartes, tikai izņemšanas kartes, sistemātiskas autorizācijas kartes (Electron, Maestro, Cirrus...) un e-kartes netiek pieņemtas.

Jūsu mēneša maksājumi tiek veikti ar bankas karti vai automātisku debetu.

3 termiņi ir šādi:

 • Termiņš 1 : Jūsu pasūtījuma diena 1/3 no pasūtījuma summas, ieskaitot apstrādes izmaksas.
 • Termiņš 2 : 30 dienas pēc pasūtījuma : 1/3 no pasūtījuma summas, ieskaitot apstrādes izmaksas.
 • Termiņš 3 : 60 dienas pēc pasūtījuma : 1/3 no pasūtījuma summas, ieskaitot apstrādes izmaksas.

Ja jūsu maksājums tiek noraidīts, mēs jums piešķiram 7 dienas, lai regulētu savu situāciju bez kavēšanās procentiem, saglabājot tiesības izmantot jūsu «maksājumu atvieglojumus». Pēc šī termiņa jūs zaudējat tiesības izmantot «maksājumu atvieglojumus» un visas summas kļūst nekavējoties piederošas.

7. ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN RISKA PĀRNESUMS

Produkti kļūst par Klienta īpašumu tūlīt pēc Pasūtījuma apstiprināšanas. Tādējādi Klients ir vienīgais atbildīgais par Produktu importu un ieviešanu izvēlētajā galamērķa valstī. Klientam tiek ieteikts iepazīties ar iespējamām saistībām, kas uz viņu attiecas, importējot Produktus attiecīgajā galamērķa valstī.

Jebkāds zaudējumu vai bojājumu risks attiecībā uz Produktiem tiek pārnest uz Profesionālo Klientu no īpašuma tiesību pārnesuma brīža.

Jebkāds zaudējumu vai bojājumu risks attiecībā uz Produktiem tiek pārnest uz Patērētāju brīdī, kad viņš pats vai viņa norādītā trešā persona, kas nav Pārdevēja piedāvātais pārvadātājs, fiziski pieņem Produktus.

Ja Patērētājs vai Ne-profesionālis uztic Produktu Piegādi citam pārvadātājam, nevis Pārdevēja piedāvātajam, zaudējumu vai bojājumu risks tiek pārnest uz Patērētāju vai Ne-profesionāli brīdī, kad prece tiek nodota pārvadātājam.

8. PIEGĀDE

Pasūtījuma piegāde tiek veikta saskaņā ar Klienta izvēli, kas izteikta pasūtījuma laikā, piegādājot pasūtījumu uz Klienta norādīto adresi vai uz vienu no MONTĀŽAS STACIJĀM, kas ir uzskaitītas Mājaslapā un ko Klients varētu būt izvēlējies.

8.1 PIEGĀDES IZMAKSA

Attiecībā uz auto daļām un visiem citiem preču veidiem, piegādes izmaksas tiek norādītas grozā.

Attiecībā uz riepām, piegādes izmaksas tiek segtas no Klienta puses par jebkuru divu (2) identisku produktu iegādi. Gadījumā, ja tiek veikts vienības pirkums (auto riepas, diski), piegādes izmaksas ir Klienta atbildība, izņemot motociklu riepas, kurām piegādes izmaksas tiek segtas jau no pirmās iegādātās riepas.

8.2 PIEGĀDES TERMINS

Pārdevējs apņemas piegādāt Pasūtījumu ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā no Pasūtījuma apstiprināšanas (« Piegādes termiņš »). Klients atzīst un bez ierunām piekrīt, ka neviens cits termiņš, kas norādīts Vietnē, neveido Pārdevēja saistību pret Klientu.

Klients tiek informēts tikai informatīvi, ka piegāde vidēji notiek divu (2) līdz astoņu (8) darbdienu laikā pēc pilnīgas Pasūtījuma cenas samaksas saņemšanas. Ja vienā Pasūtījumā tiek izvēlēti vairāki Produkti, tie var netikt piegādāti vienā dienā, un tas nevar radīt jebkādas prasības no Klienta puses.

Izņemot gadījumu, kad piegāde notiek Montāžas stacijā, iepriekš minētais Piegādes termiņš tiek pārtraukts šādos gadījumos:

 1. kavējums ar maksājumu;
 2. kļūda adresē, ko norādījis Klients;
 3. Klienta vai viņa pilnvarotā pārstāvja neesamība, lai saņemtu Pasūtījumu.

Gadījumos (i) un (ii), Piegādes termiņš sāks skaitīties no jauna pēc maksājuma incidenta izlabošanas uz jaunu trīsdesmit (30) dienu periodu.

Gadījumā (iii), Klients un Pārdevējs (vai, ja nepieciešams, pārvadātājs) vienosies par jaunu piegādes datumu, kurā Klients apņemas, ka viņš vai viņa pārstāvis būs klāt.

Ja Pārdevējs neizpilda savu pienākumu piegādāt Pasūtījumu Piegādes termiņā, Patērētājs vai Ne-profesionālis var atcelt Pārdošanu, ja, pēc tam, kad Pārdevējs ir tika aicināts veikt Pasūtījuma piegādi saprātīgā papildu termiņā, viņš to nav izpildījis šajā termiņā.

Pārdošana tiek uzskatīta par atceltu, kad Pārdevējs saņem vēstuli vai rakstisku paziņojumu par šo atcelšanu, ja vien Pārdevējs nav izpildījis savas saistības starplaikā.

Tomēr Patērētājs vai Ne-profesionālis var nekavējoties atcelt Pārdošanu:

 • ja Pārdevējs atteicas piegādāt Pasūtījumu vai ja ir acīmredzams, ka viņš nepiegādās Pasūtījumu;
 • ja Pārdevējs neizpilda savu pienākumu piegādāt Pasūtījumu datumā vai pēc Piegādes termiņa beigām un šis termiņš Patērētājam vai Ne-profesionālim ir būtisks līguma nosacījums. Šis būtiskais nosacījums izriet no apstākļiem, kas apņem līguma noslēgšanu, vai no Patērētāja vai Ne-profesionāļa izteiktas prasības pirms līguma noslēgšanas.

Papildus iespējai atcelt Pārdošanu, Patērētājs vai Ne-profesionālis var izmantot jebkuru citu savas nacionālās tiesību aktos paredzēto līdzekli.

Patērētājiem un Ne-profesionāļiem tiek ieteikts arī konsultēties par atcelšanu Rakstā 4.5 Raksts.

Šie Patērētāja vai Ne-profesionāļa tiesību akti neietekmē iespēju piešķirt zaudējumu un procentu kompensāciju.

Ja Pārdošana tiek atcelta saskaņā ar šo Rakstu, Uzņēmums atmaksā Patērētājam vai Ne-profesionālim visu samaksāto summu ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc dienas, kad Pārdošana tika atcelta.

8.3 GRŪTĪBAS AR PIEGĀDĀTAJIEM PRODUKTIEM

Klients, viņa pārstāvis vai pārstāvis ir jāpārbauda Produktu atbilstība piegādes laikā, neatkarīgi no tā, vai tā notiek viņa mājās vai Montāžas stacijā. Klients pats informē un dod norādījumus saviem pārstāvjiem vai pārstāvjiem par Produktu atbilstības pārbaudi.

Klients, viņa pārstāvis vai pārstāvis ir jāinformē Pārvadātājs par visiem iebildumiem par Produktiem piegādes laikā. Šiem iebildumiem ir jābūt skaidri un precīzi norādītiem Piegādes kvītī.

Ja Pasūtījuma Produkti nav atbilstoši vai ja saņemtais paku ir sliktā stāvoklī, Klients var atteikties no Piegādes. Pēc tam viņam nekavējoties ir jāinformē Pārdevējs, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu caur biļešu sistēmu.

Ja ir konstatēta neatbilstība, piemērojamas ir 10.3. pants tālāk.

Ja pakas ir bojātas un atteiktas, Pasūtījuma Produktu Pārvadātājam tiks atvērts strīds. Klientam tiks pieprasīts datēts un parakstīts bojātas pakas apliecinājums, lai varētu atvērt strīdu. Ja Piegāde ir notikusi Montāžas stacijā, Klientam būs jāliek parakstīt apliecinājumu Montāžas stacijā.

Strīdu risināšanas termiņš ar Pārvadātāju ir vismaz desmit (10) darba dienas un var ilgt līdz četrām (4) nedēļām no tā atvēršanas. Šie termiņi ir Pārdevēja sniegti orientējoši, balstoties uz viņa pieredzi, un tie nevar būt saistoši.

Šo noteikumu piemērošana notiek bez ietekmes uz visiem citiem Klienta tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas viņam ir pieejami saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.

8.4 PIEGĀDES KVĪTS

Pārvadātājs klientam vai montāžas stacijai, atkarībā no situācijas, izsniedz parakstītu Piegādes kvītu, kurā skaidri norādīta iespēja izteikt iebildumus, it īpaši gadījumā, ja Produkts vai Produkti ir redzami bojāti vai nav pievienota lietošanas instrukcija.

Klients atzīst un piekrīt, ka šādas Piegādes kvīts, ko parakstījis viņš pats, viņa pārstāvis vai viņa pilnvarotais, ir neapgāžama pierādījuma par Pasūtījuma pilnīgu piegādes datumu vai, gadījumā, ja Produkti no vienas un tās pašas Pasūtījuma tiek piegādāti atsevišķi, par šajā piegādē iekļauto Produktu piegādes datumu.

8.5 SPECIFISKI NOTEIKUMI PAR PIEGĀDI UZ KLIENTA NORĀDĪTO ADRESI

Pārdevējs apņemas piegādāt Pasūtījumu uz piegādes adresi, ko Klients norādījis Pasūtījuma veikšanas laikā. Šajā sakarā Klients apņemas sniegt Pārdevējam esošu, pilnīgu un precīzu piegādes adresi vietā, kur Pasūtījuma piegāde ir iespējama un atļauta.

Ja Klienta norādītajā piegādes adresē ir kļūda, jebkura tās izmaiņa izraisīs atkārtotas nosūtīšanas izmaksas. Šīs izmaksas, kas ir piecpadsmit (15) eiro, būs Klienta atbildībā un tiks iekasētas no Pārdevēja.

Klients garantē Pārdevējam savu klātbūtni vietā, vai dūlīgi pilnvarota pārstāvja klātbūtni, lai saņemtu Pasūtījumu. Pretējā gadījumā Pārdevējs nevarēs būt atbildīgs par jebkādu piegādes aizkavēšanos.

Ja Klients ir prombūtnē piegādes laikā, viņam jāsazinās ar Pārvadātāju, kas atbild par viņa sūtījumu, lai vienotos par jaunu piegādes datumu vai izņemšanu tuvākajā noliktavā.

Otrā piegādes mēģinājuma izmaksas tiks rēķinātas kā trīs (3) eiro mēģinājuma atkārtotas piegādes izmaksas Pārdevēja labā.

Ja Klients nav sazinājies ar Pārvadātāju laikā, ko noteicis pats Pārvadātājs, sūtījumi tiks atsūtīti atpakaļ uz Pārdevēja noliktavām, kurš paziņos par Pasūtījuma atcelšanu un Pārdošanas izbeigšanu pēc atgriezeniskā sūtījuma saņemšanas.

Atgriešanas izmaksas trīsdesmit (30) eiro par katru sūtījumu būs tikai Klienta atbildība.

Atgriešanas izmaksas, kā arī iespējamās atkārtotas piegādes izmaksas tiks atskaitītas no Pasūtījuma atmaksas summas.

8.6 SPECIFISKI NOTEIKUMI PAR PIEGĀDI MONTĀŽAS STACIJĀ

Pārdevējs piedāvā iespēju, ka Klienta Pasūtījums tiek piegādāts Montāžas stacijā, lai atvieglotu iespējamo papildu pakalpojumu, ko Klienta pieprasa no viņa izvēlētās Montāžas stacijas.

Gadījumā, ja piegāde notiek Montāžas stacijā, Klientam ir pienākums izņemt Pasūtījumu trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Montāžas stacijā ir pieejams Pasūtījums. Pārdevējs neuzņemas nekādu garantiju par Pasūtījuma glabāšanu Montāžas stacijā pēc šī termiņa.

Saņemot Pasūtījumu Montāžas stacijā, Klients var pieprasīt montāžas pakalpojumu. Šis pakalpojums ir tikai Montāžas stacijas atbildība, un Klients atzīst un piekrīt, ka Pārdevējs ir pilnīgi trešā puse šajā montāžas pakalpojuma līgumā.

Tādēļ, ja Klients izlemj montēt savus Produktus Montāžas stacijā, Pārdevējs nevar būt atbildīgs par pieņemšanas, uzglabāšanas, demontāžas, montāžas un balansēšanas pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti pilnībā un ekskluzīvi Montāžas stacijas atbildībā. Montāžas tarifi tiek noteikti pēc Montāžas stacijas ieskatiem bez jebkādas Pārdevēja iejaukšanās.

Neraugoties uz iepriekš minēto, Pārdevējs Klientam tikai informatīviem nolūkiem nodrošina Montāžas staciju sniegto tarifu un citu praktisko informāciju (darba laiks, maksimālais montāžas diametrs utt.). Pārdevējs nekādā veidā negarantē šīs informācijas patiesumu vai precizitāti

Klientam ieteicams iepriekš informēties Montāžas stacijā par tarifiem un citu praktisku informāciju

8.7 KONSIGNĀCIJAS PRODUKTI

Daži Produkti var būt konsignācijā. Tie tiek apzīmēti ar specifisku norādi "Konsignācijas detaļa standarta apmaiņai" to tehniskajā aprakstā.

Konsignācijas produktu cena ietver detaļas cenu un konsignācijas summu, proti, summu, ko ražotājs pieprasa, lai nodrošinātu veco rezerves daļu atgriešanu to atjaunošanai un pārstrādei.

Saņemot jauno Produktu, Klients ir jānosūta lietotais Produkts Pārdevējam uz adresi, ko šis ir norādījis konsignācijas produktu atgriešanai, ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā no jaunā Produkta saņemšanas. Pretējā gadījumā Klients nevarēs saņemt konsignācijas summas atmaksa.

Atgrieztais Produkts ir jābūt līdzvērtīgam, pilnīgam un ievietotam jaunā Produkta iepakojumā. Pārsūtīšanas izmaksas sedz Klients.

Saņemot lietoto Produktu, Pārdevējs atmaksā Klientam konsignācijas summu ne vēlāk kā piecpadsmit (15) dienu laikā, ja lietotais Produkts atbilst iepriekš minētajām prasībām.

Atmaksa tiek veikta, izmantojot to pašu maksājumu metodi, kuru Klients izmantoja jaunā Produkta pirkšanai.

9. ATKĀPŠANĀS TIESĪBAS

9.1 ATKĀPŠANĀS TIESĪBU SAŅĒMĒJS

Atkāpšanās tiesību («Atkāpšanās tiesību saņēmējs») saņem Patērētāja Klients, kad Līgums tiek noslēgts attālināti, pēc tālruņa solījuma vai ārpus uzņēmuma.

9.2 ATSAUKŠANAS TERMINS

Atsaukšanas tiesību īpašniekam ir četrpadsmit (14) dienu laiks (turpmāk - "Atsaukšanas termiņš"), lai izmantotu savas atsaukšanas tiesības, neizskaidrojot savu lēmumu, un neuzņemoties citus izdevumus, kā minēts šajā pantā.

Atsaukšanas termiņš sākas no brīža, kad Atsaukšanas tiesību īpašnieks vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, un kuru viņš ir norādījis, saņem Produktu(s). Ja Līgums tiek noslēgts ārpus uzņēmuma, Atsaukšanas tiesību īpašnieks var izmantot savas atsaukšanas tiesības no Līguma noslēgšanas brīža.

Gadījumā, ja Pārdošana notiek vairākiem atsevišķi piegādātiem Produktiem, vai gadījumā, ja Pārdošana ir Produkts, kas sastāv no daudziem komplektiem vai daļām, kuru piegāde tiek veikta noteiktā laika periodā, Atsaukšanas termiņš sākas no pēdējā Produkta, komplekta vai daļas saņemšanas brīža.

Gadījumā, ja Pasūtījums paredz regulāru Produktu piegādi noteiktā laika periodā, Atsaukšanas termiņš sākas no pirmā Produkta saņemšanas brīža.

Diena, kad tiek noslēgts Līgums, vai diena, kad tiek saņemts Produkts, Atsaukšanas termiņā netiek ieskaitīta. Atsaukšanas termiņš sākas no pirmās stundas pirmajā dienā un beidzas pēdējās stundas beigās pēdējā Atsaukšanas termiņa dienā. Ja Atsaukšanas termiņš beidzas sestdien, svētdien vai brīvdienā, tas tiek pagarināts līdz nākamajai darbdienai.

9.3 ATSAUKŠANAS TIESĪBU IZMANTOŠANA

Lai izmantotu savas atsaukšanās tiesības, Atsaukšanās tiesību īpašnieks informē Pārdevēju par savu lēmumu atsaukties, nosūtot Pārdevējam, pirms Atsaukšanās perioda beigām, šeit pieejamo (un šo noteikumu beigās) pareizi aizpildītu veidlapu, vai jebkuru citu paziņojumu, kas skaidri izsaka viņa vēlmi atsaukties un kas nosūtīts pa e-pastu (https://www.riepulideris.lv/kontaktpersona).

Pierādījumu nastu par atsaukšanās tiesību izmantošanu uzņemas Atsaukšanās tiesību īpašnieks.

9.4 PRODUKTA VAI PRODUKTU ATGRIEZŠANA

Atkāpšanās tiesību īpašnieks atgriež vai atdod produktu vai produktus Pārdevējam vai personai, ko šis ir norādījis, bez nevajadzīgas kavēšanās un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas pēc lēmuma atkāpties paziņošanas, ja vien Pārdevējs nepiedāvā pats savākt produktu vai produktus.

Atkāpšanās tiesību īpašnieks sedz tikai tiešās izmaksas par produkta vai produktu atgriešanu.

Atteikuma tiesību turētājs var pats organizēt Produktu(-u) atgriešanu, tieši sedzot saistītos izdevumus, vai arī lūgt Pārdevējam, ar nosacījumu, ka tas tiek pieņemts, veikt šo atgriešanu, kas tiks atkārtoti iekasēta no Atteikuma tiesību turētāja par summu, kas tiek lēsta trīsdesmit (30) eiro par katru preci (ar nosacījumu, ka to apstiprina pārvadātājs).

Atkāpšanās tiesību īpašnieka atbildība var tikt saistīta tikai gadījumā, ja produkta vai produktu vērtības samazināšanās ir radusies no citām darbībām, nekā nepieciešamās, lai noteiktu produkta vai produktu dabu, īpašības un pareizu darbību.

9.5 ATMAKSA

Kad tiek izmantots atkāpšanās tiesību, Pārdevējs atmaksā Atkāpšanās tiesību Turētājam visu samaksāto summu, ieskaitot piegādes izmaksas, bez nevajadzīgas kavēšanās un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas no dienas, kad viņš uzzina par Atkāpšanās tiesību Turētāja lēmumu atkāpties.

Neraugoties uz iepriekš minēto, ja Pārdevējs nepiedāvā pats savākt Produktu(s), Pārdevējs var atlikt atmaksu līdz brīdim, kad tiek saņemts Produkts vai līdz brīdim, kad Atkāpšanās tiesību Turētājs ir sniedzis pierādījumu par Produkta nosūtīšanu, izvēloties agrāko datumu.

Pārdevējs veic šo atmaksu, izmantojot to pašu maksājumu metodi, kādu Atkāpšanās tiesību Turētājs izmantoja sākotnējai transakcijai, izņemot gadījumus, kad Atkāpšanās tiesību Turētājs ir skaidri piekritis citai maksājumu metodei un ja atmaksas veikšana nerada izmaksas Atkāpšanās tiesību Turētājam.

Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt papildu izmaksas, ja Atkāpšanās tiesību Turētājs ir izteikti izvēlējies dārgāku piegādes veidu nekā standarta piegādes veids, ko piedāvā Pārdevējs.

9.6 SEKAS

Atkāpšanās tiesību izmantošana beidz Pusēm pienākumu vai nu izpildīt Distances līgumu vai ārpus tā, vai to noslēgt, kad Atkāpšanās tiesību īpašnieks ir izteicis piedāvājumu. Atkāpšanās tiesību izmantošana no galvenā Distances līguma vai ārpus tā automātiski beidz jebkuru papildu līgumu, bez maksas Atkāpšanās tiesību īpašniekam, izņemot tos, kas paredzēti šajā pantā.

10. GARANTIJAS

Jebkuras šajā Pantā paredzētās garantijas īstenošanu ir jāpieprasa, sazinoties ar Pārdevēju tālāk norādītajā URL adresē:

https://www.riepulideris.lv/kontaktpersona

10.1 PRIEKŠBRĪDINĀJUMS

Klients ir atbildīgs par to, lai pasūtītie Produkti atbilstu viņa transportlīdzekļa ražotāja prasībām.

Klients ir arī atbildīgs par ražotāja prasību un ieteikumu ievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļa drošību un uzticamību, jo īpaši riepu un disku izmēru, riepu uzpūšanu un spiedienu, kā arī riepu montāžas un uzglabāšanas nosacījumiem.

Šajā pantā minētās garantijas neattiecas uz defektiem, kas radušies montāžas kļūdas dēļ, ne arī uz Produktu normālu nolietojumu, sekām, kas radušās no Produktu neatbilstošas lietošanas, vai Produktu bojājumiem, ko izraisījis Klienta vai viņa pārstāvja neuzmanība.

Pārdevējs nepiešķir garantiju attiecībā uz jebkādiem Produktu defektiem, kas tieši radušies Klienta izvēlētā Montāžas stacijas pakalpojumu dēļ.

10.2 ATBILSTĪBAS GARANTĪJA

10.2.1 Produktu atbilstība

Pārdevējs piegādā Patērētājam Produktus, kas atbilst 10.2.2, 10.2.3 un 10.2.4. pantā izklāstītajām prasībām.

10.2.2 Subjektīvie atbilstības kritēriji

Lai būtu atbilstoši Pārdošanas līgumam, Produktiem jo īpaši, ja nepieciešams, ir jā:

 • atbilst aprakstam, tipam, daudzumam un kvalitātei un jānodrošina funkcionalitāte, saderība, savietojamība un citas īpašības, kā paredzēts Pārdošanas līgumā ;
 • būt piemērotiem konkrētam mērķim, ko Patērētājs ir norādījis Pārdevējam ne vēlāk kā Pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī un ko Pārdevējs ir pieņēmis ;
 • tikt piegādātiem ar visiem piederumiem un visām instrukcijām, jo īpaši instalēšanas, kā paredzēts Pārdošanas līgumā; un
 • tikt piegādātiem ar atjauninājumiem, kā paredzēts Pārdošanas līgumā.
10.2.3 Objektīvi atbilstības kritēriji

(i) Papildus visām līgumā noteiktajām atbilstības prasībām, Produktiem jābūt:

 1. piemērotiem mērķiem, kādiem parasti kalpo tāda paša veida preces, ņemot vērā, ja tas ir piemērojams, jebkuru Eiropas Savienības un spēkā esošo nacionālo tiesību aktu noteikumu, kā arī visas esošās tehniskās normas vai, ja šādas tehniskās normas nav, konkrētajā nozarē piemērojamos īpašos rīcības kodeksus;
 2. ja tas ir piemērojams, atbilst paraugam vai modelim, ko Pārdevējs ir nodrošinājis Patērētājam pirms līguma noslēgšanas, un atbilst šā parauga vai modeļa aprakstam;
 3. ja tas ir piemērojams, tiek piegādāti ar piederumiem, ieskaitot iepakojumu un instalācijas vai citus norādījumus, ko Patērētājs var saprātīgi gaidīt saņemt; un
 4. būt tādā daudzumā un ar tādām īpašībām un citām īpašībām, ieskaitot ilgmūžību, funkcionalitāti, savietojamību un drošību, kādas ir parastas tāda paša veida precēm un kādas Patērētājs var saprātīgi gaidīt, ņemot vērā Produktu dabu un jebkuru publisku paziņojumu, ko ir izdarījis Pārdevējs vai citas personas, kas atrodas augstāk darījumu ķēdē vai Pārdevēja vai šādu personu vārdā, jo īpaši reklāmās vai uz etiķetes.

(ii) Pārdevējs nav saistīts ar publiskajiem paziņojumiem, kas minēti (i), punktā d), ja viņš pierāda:

 1. ka viņš nezināja un saprātīgi nevarēja zināt par attiecīgo publisko paziņojumu;
 2. ka līguma noslēgšanas brīdī publiskais paziņojums bija labots tādā pašā veidā kā tas, kādā tika izdarīts attiecīgais paziņojums, vai līdzīgā veidā; vai
 3. ka Produktu iegādes lēmumu nevarēja ietekmēt publiskais paziņojums.

(iii) Nav atbilstības trūkuma (i) izpratnē, ja Pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī Patērētājs ir īpaši informēts, ka kāda konkrēta Produkta īpašība atšķiras no (i) noteiktajiem objektīvajiem atbilstības kritērijiem, un Patērētājs ir izteikti un atsevišķi pieņēmis šo atšķirību, noslēdzot Pārdošanas līgumu.

10.2.4 Produktu nepareiza instalācija

Jebkura atbilstības trūkuma, kas rodas no Produktu nepareizas instalācijas, uzskata par Produktu atbilstības trūkumu, ja:

 1. instalācija ir daļa no Pārdošanas līguma un to veicis Pārdevējs vai zem viņa atbildības; vai
 2. instalāciju, kas bija jāveic Patērētājam, veica Patērētājs un nepareiza instalācija ir saistīta ar trūkumiem Pārdevēja sniegtajās instalācijas instrukcijās.
10.2.5 Pārdevēja atbildība

Pārdevējs ir atbildīgs pret Patērētāju par jebkuru atbilstības trūkumu, kas pastāv Produkta piegādes brīdī un kas parādās divu (2) gadu laikā no šī brīža, neraugoties uz ilgāku termiņu, kas paredzēts Patērētāja nacionālajā likumdošanā, ko pēdējais tiek aicināts konsultēt.

10.2.6 Pierādījumu nastas

Jebkurš atbilstības trūkums, kas parādās viena (1) gada laikā no brīža, kad Produkti tika piegādāti, tiek uzskatīts par pastāvošu Produktu piegādes brīdī, ja nav pretēju pierādījumu vai ja šāda pieņēmuma nav nesaderīga ar Produktu dabu vai atbilstības trūkuma dabu. Iepriekš minētais termiņš piemērojas neraugoties uz ilgāku termiņu, kas paredzēts Patērētāja nacionālajā likumdošanā, ko pēdējais tiek aicināts konsultēt.

10.2.7 Paziņojums

Patērētāja nacionālā likumdošana var paredzēt, ka, lai izmantotu savas tiesības, Patērētājam ir jāinformē Pārdevējs par atbilstības trūkumu noteiktā termiņā no dienas, kad viņš konstatēja šo trūkumu. Patērētājam tiek aicināts konsultēties ar savu nacionālo likumdošanu šajā jautājumā.

10.2.8 Patērētāja tiesības gadījumā, ja prece neatbilst līgumam

(i) Ja prece neatbilst līgumam, Patērētājam ir tiesības uz precēm, kas atbilst līgumam, uz proporcionālu cenas samazinājumu vai uz Pārdošanas līguma izbeigšanu, saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

(ii) Lai panāktu precēm atbilstību līgumam, Patērētājs var izvēlēties starp remontu un aizstāšanu, ja vien izvēlētais risinājums nav neiespējams vai, salīdzinot ar citu risinājumu, tas neuzliek Pārdevējam nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus, jo īpaši:

 1. vērtību, kāda būtu precēm, ja tās atbilstu līgumam;
 2. līguma neatbilstības smagumu; un
 3. iespējamo alternatīvu risinājumu izvēli bez liela neērtība Patērētājam.

(iii) Pārdevējs var atteikties panākt precēm atbilstību līgumam, ja remonts un aizstāšana ir neiespējami vai kad tas uzliktu viņam nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus, jo īpaši tos, kas minēti (ii), punktos a) un b).

(iv) Patērētājam ir tiesības uz proporcionālu cenas samazinājumu saskaņā ar 10.2.10 pantu, vai uz Pārdošanas līguma izbeigšanu saskaņā ar 10.2.11 pantu, katrā no šādiem gadījumiem:

 1. Pārdevējs nav veicis remontu vai aizstāšanu vai, ja nepieciešams, nav veicis remontu vai aizstāšanu saskaņā ar 10.2.8 panta (ii) un (iii) punktu, vai Pārdevējs ir atteicies panākt precēm atbilstību līgumam saskaņā ar šī panta (iii) punktu;
 2. līguma neatbilstība parādās, neskatoties uz Pārdevēja mēģinājumu panākt precēm atbilstību līgumam;
 3. līguma neatbilstība ir tik smaga, ka tā attaisno tūlītēju cenas samazinājumu vai Pārdošanas līguma tūlītēju izbeigšanu; vai
 4. Pārdevējs ir paziņojis, vai skaidri izriet no apstākļiem, ka Pārdevējs nepanāks precēm atbilstību līgumam saprātīgā laikā vai bez liela neērtība Patērētājam.

(v) Patērētājam nav tiesību izbeigt līgumu, ja līguma neatbilstība ir tikai neliela. Pierādījumu slogu par līguma neatbilstības nelielumu vai tā trūkumu uzņemas Pārdevējs.

(vi) Patērētājam ir tiesības apturēt cenas atlikuma vai tā daļas maksājumu, līdz Pārdevējs ir izpildījis savas garantijas saistības. Patērētāja nacionālajā likumdošanā var būt noteikti īpaši nosacījumi par tiesību uz maksājuma apturēšanu, ko Patērētājam ieteicams konsultēt.

(vii) Patērētāja nacionālā likumdošana var regulēt jautājumu par to, vai un cik lielā mērā tas, ka Patērētājs ir veicinājis līguma neatbilstību, ietekmē viņa tiesības uz aizsardzības līdzekļiem. Tāpēc Patērētājam tiek ieteikts konsultēties ar savu nacionālo likumdošanu par šo jautājumu.

10.2.9 Produktu remonts vai aizstāšana

(i) Remonts vai aizstāšana tiek veikta:

 1. bez maksas;
 2. pieņemamā laika periodā no brīža, kad Pārdevējs ir informēts par Patērētāja konstatēto atbilstības trūkumu; un
 3. bez lielas neērtības Patērētājam, ņemot vērā Produktu dabu un Patērētāja vēlamo lietojumu.

(ii) Ja atbilstības trūkumu nepieciešams novērst, remontējot vai aizstājot Produktus, Patērētājs nodod Produktus Pārdevēja rīcībā. Pārdevējs par savu rēķinu atņem aizstātos Produktus.

(iii) Ja remonts prasa Produktu noņemšanu, kas bija uzstādīti saskaņā ar to dabu un mērķi pirms atbilstības trūkuma konstatēšanas, vai ja šos Produktus ir jāaizstāj, Produktu remonta vai aizstāšanas pienākums ietver neatbilstošo Produktu noņemšanu un aizstājošo vai remontēto Produktu uzstādīšanu, vai noņemšanas un uzstādīšanas izmaksu segšanu.

(iv) Patērētājam nav jāmaksā par normālu lietošanu, ko viņš ir veicis ar aizstātajiem Produkta laikā pirms to aizstāšanas.

10.2.10 Cena samazināšana

Cena tiek samazināta proporcionāli starpībai starp Produktu vērtību, ko Pircējs saņēmis, un to vērtību, kāda būtu, ja Produkti būtu atbilstoši.

10.2.11 Pārdošanas izbeigšana

(i) Pircējs izmanto savu tiesību izbeigt Pārdošanu, nosūtot Pārdevējam paziņojumu, kurā izklāstīta viņa lēmuma izmantot savas tiesības izbeigt Pārdošanas līgumu.

(ii) Ja atbilstības trūkums attiecas tikai uz dažiem Pārdošanas līguma ietvaros piegādātajiem Produktiem un ir pamats Pārdošanas līguma izbeigšanai saskaņā ar 10.2.7. pantu, Pircējs var izmantot savas tiesības izbeigt Pārdošanas līgumu tikai attiecībā uz šiem Produktiem, un attiecībā uz jebkuru citu Produktu, ko viņš iegādājies vienlaikus ar neatbilstošiem Produktiem, ja no Pircēja nevar saprātīgi gaidīt, ka viņš pieņems tikai atbilstošos Produktus.

(iii) Kad Pircējs izmanto savas tiesības izbeigt Pārdošanas līgumu pilnībā vai, saskaņā ar (ii), attiecībā uz dažiem Pārdošanas līguma ietvaros piegādātajiem Produktiem:

 1. pircējs atdod Produktus Pārdevējam uz tā rēķina; un
 2. Pārdevējs atmaksā Pircējam samaksāto cenu par Produktiem, tiklīdz saņem Produktus vai Pircēja sniegto pierādījumu par to nosūtīšanu.

Šī punkta nolūkos Pircēja nacionālā likumdošana var noteikt atdošanas un atmaksas kārtību. Tāpēc Pircējam tiek ieteikts konsultēties ar savu nacionālo likumdošanu šajā jautājumā.

10.3 SLĒPTO DEFEKTU GARANTIJA

Neietekmējot 10.2 pantā minēto likumīgo atbilstības garantiju, Patērētāja Klients varētu gūt labumu no valsts noteikumiem, kas īpaši neregulē patēriņa līgumus un paredz īpašus līdzekļus dažāda veida defektiem, kas nebija acīmredzami pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī, proti, valsts noteikumi, kas var noteikt īpašus noteikumus par pārdevēja atbildību slēpto defektu gadījumā. Patērētājam tiek ieteikts konsultēties ar savu valsts likumdošanu šajā jautājumā.

Profesionālais Klients vai Ne-profesionālais Klients gūst labumu no iespējamām garantijām, kas paredzētas Andoras tiesību aktos.

10.4 KOMERCIĀLĀ GARANTIJA

Pārdevējs piedāvā Klientam savai Pasūtījumai pievienot, atbilstoši noteiktiem nosacījumiem, komerciālu garantiju, ko sauc par "Riepu Plus Garantiju", izmantojot komerciālās garantijas līgumu, kas ir pieejams šeit.

Šī komerciālā garantija tiek piemērota, neietekmējot Patērētāja tiesības gūt labumu no 10.2 pantā minētās likumīgās atbilstības garantijas vai 10.3 pantā minētajiem valsts noteikumiem par slēpto defektu garantiju.

Ja Profesionālais vai Ne-profesionālais noslēdz komerciālo garantiju, tā tiek piemērota, neietekmējot Profesionālā vai Ne-profesionālā tiesības gūt labumu no iespējamām garantijām, kas paredzētas Andoras tiesību aktos.

11. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Ja vienas no Pusēm neizpildīšana nav galīga, zaudējumu un procentu maksājums ir pienācis tikai tad, ja parādnieka puse ir iepriekš brīdināta par izpildes termiņa ievērošanu saprātīgā laikā. Parādnieka puse tiek sodīta, ja nepieciešams, ar zaudējumu un procentu maksājumu vai nu par saistību neizpildīšanu, vai par kavēšanos izpildē, ja tā nevar pamatot, ka izpilde ir kavēta ar Spēka Majora gadījumu. Parādnieka puse atbild tikai par tādiem zaudējumiem un procentiem, kas tika paredzēti vai varēja tikt paredzēti līguma noslēgšanas laikā, izņemot gadījumus, kad neizpildīšana ir radusies no smagas vai krāpnieciskas kļūdas. Pat ja līguma neizpildīšana ir radusies no smagas vai krāpnieciskas kļūdas, zaudējumi un procenti ietver tikai to, kas ir tieša un tūlītēja neizpildīšanas sekas.

12. APDROŠINĀŠANA

Pārdevējs ir apdrošināts saskaņā ar savu profesionālo atbildību, kas izriet no viņa darbības un izriet no trešajām personām radītiem fiziskiem, materiāliem un nemateriāliem zaudējumiem pirms vai pēc produkta piegādes vai darba izpildes beigām.

Šis apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar kompāniju AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (France).

Šīs apdrošināšanas ģeogrāfiskais pārklājums ir visā pasaulē, izņemot (i) darbības, ko veic pastāvīgas iestādes vai iekārtas, kas atrodas ārpus Francijas, Andoras un Monako; (ii) eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu; (iii) pakalpojumus vai darbus, ko veic apdrošinātājs vai viņa labā Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas teritorijā, ieskaitot izstāžu, gadatirgu vai ekspozīciju organizēšanu.

13. AUGSTĀKAS VARAS

Gadījumā, ja Augstākās varas dēļ Parādnieka pusei ir galīgi neiespējami izpildīt savas saistības, Līgums tiek automātiski izbeigts un Puses tiek atbrīvotas no savām saistībām.

Gadījumā, ja Augstākās varas dēļ ir pagaidu neiespējami izpildīt saistības, saistību izpilde tiek apturēta, ja vien no tā izrietošā kavēšanās neattaisno Līguma izbeigšanu.

Ja Pusei nav iespējams izpildīt līguma saistības, šī Puse tiek atbrīvota attiecīgā apmērā, ja tā ir Augstākās varas rezultātā un ir galīga, ja vien tā nav vienojusies par to rūpēties vai tā nav iepriekš brīdināta.

14. PERSONAS DATI

Personas datus, ko Pārdevējs savāc par Klientu Pārdošanas ietvaros, apstrādā automātiski, un Pārdevējs vienīgais nosaka līdzekļus un mērķi un šajā sakarā ir atbildīgs par šo apstrādi saskaņā ar Andoras likuma 15/2003 no 2003. gada 18. decembra 3.4 punktu, kas kvalificē personas datu aizsardzību (turpmāk tekstā - "LQPD").

Klientam tiek lūgts apmeklēt Privātuma politiku un Sīkdatņu lapu Mājaslapā, lai uzzinātu nosacījumus, kādos Pārdevējs apstrādā un glabā personas datus.

15. LĪGUMA DOKUMENTI

Līgumu veido šādi līguma dokumenti:

 1. šie Vispārīgie Pārdošanas Noteikumi;
 2. Pasūtījuma Kvīts;
 3. Piegādes Kvīts;
 4. Pārdošanas Rēķins.

Ja divu dokumentu noteikumi ir pretrunā vai atšķiras, prioritāti iegūst augstāk ranga dokumenta noteikums (piemēram: Pārdošanas rēķins ir prioritārs pār Piegādes Kvītu; Piegādes Kvīts ir prioritārs pār Pasūtījuma Kvītu; Pasūtījuma Kvīts ir prioritārs pār VP).

Neatkarīgi no Klienta, viņa pārstāvja vai viņa darbinieka ierakstītā uz Piegādes Kvīta, izņemot parakstu, tas netiks uzskatīts par līguma sastāvdaļu, ja Pārdevējs to nav apstiprinājis.

Visi iepriekš minētie līguma dokumenti pārstāv visus starp Pusēm esošos saistību apjomus. Šie līguma dokumenti aizstāj un anulē jebkuru iepriekšēju mutisku vai rakstisku saistību attiecībā uz Pārdošanu.

Puses ir vienojušās uzņemties risku par jebkādām neparedzētām izmaiņām apstākļos, kas padarītu katra no Pusēm saskaņā ar Līgumu pārāk smagas saistības izpildi.

16. VIRSRKASTI

Virsraksti, kas izmantoti LPP, tiek sniegti tikai ērtības nolūkos un nedrīkst ietekmēt LPP noteikumu nozīmi vai struktūru.

Ja rodas grūtības interpretēt jebkuru no nosacījumu virsrakstiem un jebkuru no klauzulām, virsraksti tiks pasludināti par neesošiem.

17. DERĪGUMS

Ja viens vai vairāki Vispārējie pārdošanas nosacījumi noteikumi kļūst par spēkā neesošiem, netiek rakstīti vai nav piemērojami saskaņā ar likumu, regulējumu vai galīgu kompetentas jurisdikcijas lēmumu, šis vai šie noteikumi ir jāuzskata par atdalāmiem no Vispārējie pārdošanas nosacījumi. Pārējie Vispārējie pārdošanas nosacījumi noteikumi tiks uzskatīti par derīgiem un paliks spēkā, ja viena no Pusēm nevar pierādīt, ka atceltā(s) noteikumā(s) ir būtiska un izšķiroša nozīme, bez kuras tā nebūtu noslēgusi līgumu.

18. TOLERANCES

Tas, ka viena no Pusēm neizmanto otru Pusi par pārkāpumu, neizpildot kādu no līguma saistībām, nevar tikt interpretēts kā atteikšanās no attiecīgās saistības izpildes neesamības gadījumā.

19. MODERĀCIJAS HARTA

Pārdevēja tiešsaistes atsauksmju moderācijas harta ir pieejama šeit.

20. SŪDZĪBA

Ja rodas sūdzība, Klientam tiek lūgts sazināties ar Pārdevēju, izmantojot veidlapu, kas pieejama šeit.

Jebkuras sūdzības ietvaros Klientam tiek lūgts norādīt savu Pasūtījuma numuru.

Pārdevējs centīsies sniegt atbildi uz jebkuru sūdzību pēc iespējas ātrāk.

Klienta iespēja izteikt sūdzību nenozīmē, ka viņš nevar izmantot savas tiesības vērsties pie patērētāju mediātora saskaņā ar 21. pantu vai jebkuru atbildīgu tiesu.

21. MEDIĀCIJA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 524/2013 14.1 pantu no 2013. gada 21. maija, jūs tiekat informēts par iespēju vērsties pie Eiropas Komisijas izveidotās Tiesu Risināšanas tiešsaistes platformas (RLL), kas ir pieejama šādā adresē: Tiesu Risināšanas tiešsaistē.

22. PIEMĒROJAMIE LIKUMI

Līgumattiecības starp Pārdevēju un Patērētāju Klientu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, tiek regulētas ar to ES dalībvalsts likumu, kurā šis pēdējais ir izveidots, attiecībā uz tā aizsardzību saskaņā ar minētās dalībvalsts patērētāju tiesībām.

Tā kā Pasūtījuma dati tiek apstrādāti datorizēti Pārdevēja maltiešu iestādē, Maltas likums tiks piemērots attiecībā uz personas datu apstrādi.

Attiecībā uz jebkuru citu jautājumu, kas nav saistīts ar iepriekšējām divām noteikumiem, subsidāri tiks piemērots Andoras likums.

Turpiniet pārlūkošanu, nepiekrītot >
Attiecībā uz sīkfailiem un citu vietnes pārlūkošanas informāciju
Riepulideris.lv (AD TYRES) un tā partneri (Google, Hotjar, Microsoft) izmanto pieslēgšanās apstiprinājumus (cookies) un citu vietnes pārlūkošanas informāciju (webstorage) vietnes darbības nodrošināšanai, pārlūkošanas vienkāršošanai, statistikas nolūkos un reklāmas kampaņu personalizēšanai. Sīkfaili un cita vietnes pārlūkošanas informācija tiek uzglabāta jūsu ierīcē, tā var saturēt personiska rakstura datus. Bez jūsu brīvprātīgi dotas un nepārprotami paustas piekrišanas mēs neizvietojam nekādus sīkfailus vai citu vietnes pārlūkošanas informāciju, izņemot to, kas nepieciešama vietnes darbības nodrošināšanai. Mēs saglabājam jūsu izvēli 6 mēnešus ilgu laiku periodu. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, dodoties uz lapu Sīkfaili un cita vietnes pārlūkošanas informācija. Jūs varat izvēlēties turpināt pārlūkošanu bez piekrišanas sīkfailu un citas vietnes pārlūkošanas informācijas izmantošanai. Atteikšanās neierobežo piekļuvi pakalpojumiem AD TYRES. Plašāka informācija ir pieejama lapā Sīkfaili un cita vietnes pārlūkošanas informācija.
Personalizēt sīkfailus
LiveChat
Radusies kļūme. Ja tā drīzākajā laikā netiek labota, lūdzam ar mums sazināties.